ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། མདུན་ཤོག > འཕྲིན་གསར། > ཚོགས་པའི་གསར་འགྱུར།

2016ལོའི་ཟི་ལིང་ས་ཁུལ་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་འཚོགས་པའི་བརྡ་སྦྱོར།

སྤེལ་དུས། 2016-05-17 17:00:25  རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།  རྩོམ་པ་པོ། ངེད་ཚོགས་པ།  ཀློག་གྲངས།

མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པས་བོད་ཁམས་ཡོངས་ཀྱི་བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམ་པ་དུས་ལྟར་སྐབས་སུམ་ཅུ་བའི་ཟི་ལིང་ས་ཁུལ་གྱི་བོད་ཀྱི་རིག་གནས་སྒྱུ་རྩལ་དུས་ཆེན་ལ་ཕེབས་པར་དགའ་བསུ་ཞུའོ།།

ས་གནས། མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཟི་ལིང་ས་ཁུལ་ལྷོ་རི་གླིང་ག
དུས་ཚོད། 2016ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 11 ཉིན། ༼གཟའ་སྤེན་པ།༽
གཙོ་སྒྲུབ་ལས་ཁུངས། མཚོ་སྔོན་བོད་རིགས་ཞིབ་འཇུག་ཚོགས་པ།མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་ཚོང་ལས་ཡར་སྐུལ་ཚོགས་པ།

ཉེ་བའི་གསར་བསྒྱུར།