ཁྱེད་ཀྱི་གནས་ཡུལ་ནི། མདུན་ཤོག > པར་མཛོད། > བོད་ཁམས་པར་མཛོད།

ཀརྨ་དོན་འགྲུབ་ཀྱི་པར་རིགས་བརྩམས་ཆོས། བོད་ལྗོངས་སྨར་ཁམས་རྫོང་གི་ཚྭ་ཞིང་།

སྤེལ་དུས། 2014-01-03 17:56:41  རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།  རྩོམ་པ་པོ། རིན་ཆེན་གྱིས་བསྒྲིགས།  ཀློག་གྲངས།

ཉེ་བའི་གསར་བསྒྱུར།